Natuurkr8 Logo

Kwaliteit

Kwaliteitskeurmerk “kwaliteit laat je zien”

De landelijke Federatie Landbouw en Zorg heeft als doelstelling te bewerkstelligen dat professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg op zorgboerderijen tot stand komt.  Wij hebben in 2017  & 2020 het keurmerk “Kwaliteit laat je zien”  in ontvangst kunnen nemen voor zowel dagbesteding als wonen. Klik hier voor het certificaat van het keurmerk. Onze jaarverslagen en klachtenreglement zijn in te zien op het platform van de Federatie Landbouw en Zorg: www.zorgboeren.nl

 

Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De inspectie gezondheidszorg en jeugd heeft de taak om toezicht te houden op de naleving van de wetten en de daaruit voortvloeiende regelgeving. De inspectie maakt bij haar toezicht gebruik van toetsingskaders. De inspectie jeugdzorg en de inspectie voor de gezondheidszorg hebben  Natuurkr8 in mei 2017 getoetst aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Hieruit is gebleken dat wij voldoen aan alle vijftien verwachtingen en wij dus voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Klik hier voor het inspectierapport.

Stichting Kwaliteitsregister jeugd (SKJ)

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laten we aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat we ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laten we hiermee zien dat we continu werken aan vakbekwaamheid en investeren in kwaliteit van ons vak. Zowel Driesje (reg. nr:100019633) als Martine (reg. nr:140019948) als Maaike (reg. nr: 130007243) zijn SKJ-geregistreerd.

Keurmerk zoönosen

Natuurkr8 werkt met het keurmerk  zoönosen van de GD Diergezondheid. Hierdoor tonen wij aan dat wij maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te verkleinen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze dierenarts.

bezig boeren en zorg in Gelderland

BEZIG

Natuurkr8 is aangesloten bij vereniging BEZIG (Boeren En Zorg In Gelderland). BEZIG is een vereniging die lid is van de landelijke Federatie Landbouw en Zorg. De vereniging BEZIG bestaat uit bijna 60 zorgboerderijen in de Gelderse Vallei en de Veluwe, die zorg verleent aan verschillende doelgroepen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Wij zijn bij Natuurkr8 verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Via coöperatie Boer en Zorg hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die is geregistreerd bij de Autoriteit gegevensbescherming. Wij hebben ons eigen privacy-statement waarin wij duidelijk maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ook de organisaties waar wij mee samenwerken hebben een privacy-statement.