Natuurkr8 Logo

Kwaliteit

Landelijke Federatie Landbouw en Zorg

De landelijke Federatie Landbouw en Zorg heeft als doelstelling te bewerkstelligen dat professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg op zorgboerderijen tot stand komt. Deze zorg moet toetsbaar en transparant zijn. Wij hebben ons kwaliteitssysteem opgezet en vastgelegd in de werkmap “kwaliteitssysteem zorgboerderijen”. Wij hebben in november 2017 het keurmerk “Kwaliteit laat je zien”  in ontvangst kunnen nemen voor zowel dagbesteding als wonen. Klik hier voor het certificaat van het keurmerk. Onze jaarverslagen zijn in te zien op het platform van de Federatie Landbouw en Zorg: www.zorgboeren.nl

kwaliteitskeurmerk'kwaliteit laat je zien
kwaliteitskeurmerk'kwaliteit laat je zien

Landelijke Federatie Landbouw en Zorg

De landelijke Federatie Landbouw en Zorg heeft als doelstelling te bewerkstelligen dat professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg op zorgboerderijen tot stand komt. Deze zorg moet toetsbaar en transparant zijn. Wij hebben ons kwaliteitssysteem opgezet en vastgelegd in de werkmap “kwaliteitssysteem zorgboerderijen”. Wij hebben in november 2017 het keurmerk “Kwaliteit laat je zien”  in ontvangst kunnen nemen voor zowel dagbesteding als wonen. Klik hier voor het certificaat van het keurmerk. Onze jaarverslagen zijn in te zien op het platform van de Federatie Landbouw en Zorg: www.zorgboeren.nl

De arbeidsinspectie, het ministerie van VWS, cliëntenorganisatie PerSaldo, de met ons samenwerkende zorginstellingen en de zorgverzekeraars Nederland onderschrijven vanuit hun discipline dit kwaliteitsborgingssysteem voor de zorgboerderijen.

bezig boeren en zorg in Gelderland

BEZIG

Wij zijn als (Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8 aangesloten bij vereniging BEZIG (Boeren En Zorg In Gelderland). BEZIG is een vereniging die lid is van de landelijke Federatie Landbouw en Zorg. De vereniging BEZIG bestaat uit bijna 60 zorgboerderijen in de Gelderse Vallei en de Veluwe, die zorg verleent aan verschillende doelgroepen.

Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De inspectie gezondheidszorg en jeugd heeft de taak om toezicht te houden op de naleving van de wetten en de daaruit voortvloeiende regelgeving. De inspectie maakt bij haar toezicht gebruik van toetsingskaders. De inspectie jeugdzorg en de inspectie voor de gezondheidszorg hebben zorgboerderij Natuurkr8 in mei 2017 getoetst aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Hieruit is gebleken dat wij voldoen aan alle vijftien verwachtingen en wij dus voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Wij zijn als (Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8 verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Via coöperatie Boer en Zorg hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die is geregistreerd bij de Autoriteit gegevensbescherming. Wij hebben ons eigen privacy-statement waarin wij duidelijk maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ook de organisaties waar wij mee samenwerken hebben een privacy-statement.